Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin akcji "Testuj produkty Dreame do 30 dni!"

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO
DREAME Robot Sprzątający Dreame X40 oraz Odkurzacz Z10 Station na 30 dni

 1. Definicje
  1. ORGANIZATOR - INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 65c, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000944160, wysokość kapitału zakładowego 2.105.200,00 zł, NIP 6423234719, REGON: 520852137.
  2. NABYWCA - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu Produktu w Sklepie w ramach Promocji.
  3. PROMOCJA - promocja pod nazwą „Testuj produkty Dreame do 30 dni!” przeprowadzana przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin określający zasad i tryb Promocji.
  5. PRODUKT - Robot Sprzątający Dreame X40 nr EAN: 6976233676111 lub Odkurzacz Z10 Station nr EAN: 6976233672021
  6. SKLEP - sklep internetowy Organizatora prowadzony pod adresem https://sklep.dreame-polska.pl/
 2. TERMIN i MIEJSCE PROMOCJI
  1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepie.
  2. Promocja obowiązuje w terminach od 8.07.2024 r. do 8.10.2024 r. do godz. 23:59, który jest ostatnim terminem sprzedaży promocyjnej.
 3. ZASADY PROMOCJI i CEL PROMOCJI
  1. Promocją objęte są wyłącznie Produkty wskazane w pkt 1 lit. e Regulaminu.
  2. Celem Promocji jest zagwarantowanie Nabywcom pełnej satysfakcji z zakupu Produktu. W ramach Promocji Nabywca może wypróbować (przetestować) Produkt przez okres wskazany niniejszym Regulaminem, a w przypadku braku satysfakcji z użytkowania Produktu, Nabywca będzie mógł go zwrócić, na warunkach określonych Regulaminem.
  3. Aby wziąć udział w Promocji, konieczny jest zakup co najmniej jednego Produktu objętego Promocją. Promocja obejmuje wyłącznie fabrycznie nowe Produkty, zakupione przez Nabywców w okresie trwania Promocji w Sklepie.
  4. Jeżeli Nabywca nie jest zadowolony z użytkowania zakupionego Produktu, a spełnia warunki wskazane w Regulaminie, może go zwrócić za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres Organizatora: INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI sp. z o.o. ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „ Testuj produkty Dreame do 30 dni!”.
  5. Zwrot Produktu objętego Promocją możliwy jest w ciągu 30 dni od daty zakupu, przy czym zakup musi być dokonany w czasie trwania Promocji, wskazanym w pkt. 2.2. O dochowaniu terminu zwrotu Produktu decyduje odpowiednio:
   1. data zakupu Produktu wskazana w dowodzie zakupu,
   2. data stempla pocztowego, w przypadku przesyłek nadesłanych pocztą,
   3. data nadania na przesyłkach kurierskich.
  6. Wszystkie koszty związane ze zwrotem w ramach Promocji, w tym przesyłką Produktu, ponosi Nabywca. Przesyłki za pobraniem lub z jakąkolwiek inną formą płatności wymagającą od Organizatora dokonania opłaty nie będą akceptowane.
  7. Produkt można zwrócić jedynie wtedy, gdy zostanie przesłany zgodnie z zasadami i w terminach określonych niniejszym Regulaminem:
   1. Produkt jest czysty, niezniszczony, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi część pierwotnego wyposażenia. Przed wysłaniem w produkcie należy opróżnić pojemniki na kurz oraz na wodę. Produkt powinien być tak przygotowany, aby umożliwić określenie jego stanu fizycznego i technicznego.
   2. Do zwracanego Produktu należy dołączyć następujące informacje:
    1. imię, nazwisko oraz pełny adres pocztowy Nabywcy,
    2. dowód zakupu Produktu w Sklepie
    3. powód zwrotu Produktu,
    4. numer rachunku bankowego Nabywcy, na który ma zostać dokonany zwrot ceny.
   3. Powyższe informacje powinny być przekazane na specjalnym formularzu („Formularz Zwrotu”), na podstawie Załącznika nr 1, załączonego do Regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać prawdziwe i kompletne informacje. W przypadkach wątpliwych Organizator może skontaktować się z Nabywcą celem potwierdzenia lub uzupełnienia informacji zawartych w zgłoszeniu.
  8. Organizator po otrzymaniu zwrotu dokonuje oceny stanu technicznego Produktu w terminie 14 dni, od dnia jego odbioru, na podstawie pkt.3.7.1. - 3.7.3. Pozytywna ocena stanu technicznego Produktu, potwierdzająca spełnienie wymagań wskazanych w punkcie 3.7.1 Regulaminu, uprawnia Nabywcę do otrzymania zwrotu ceny brutto zakupu, która została potwierdzona dowodem zakupu, w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania pełnego zgłoszenia, spełniającego wymogi określone w Regulaminie. Zwrot środków następuje przelewem bankowym na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.
  9. Zwrot ceny zakupu Produktu nie obejmuje kosztów przesyłki związanych z zakupem czy zwrotem Produktu.
  10. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu Produktu w ramach Promocji nie obejmuje Produktów, których poziom satysfakcji z użytkowania został obniżony ze względu na mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe po dokonaniu ich zakupu, w szczególności spowodowane:
   1. nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;
   2. nieprawidłową lub niezgodną z instrukcją instalacją;
   3. ingerencją nieautoryzowanego serwisu, niezatwierdzonymi naprawami, modyfikacjami i zmianami konstrukcyjnymi;
   4. stosowaniem nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych;
   5. przepięciem elektrycznym (skokiem napięcia w sieci).
  11. W przypadku przesłania Produktu dotkniętego wadami wymienionymi w punkcie 3.10. lub nie spełnienia warunków określonych w Regulaminie, Produkt zostanie odesłany zwrotnie Nabywcy razem z dowodem zakupu przesłanym przez Nabywcę. Dotyczy to zwłaszcza Produktów niekompletnych, uszkodzonych, zmodyfikowanych lub przesłanych bez dowodu zakupu.
  12. Promocja nie wpływa na prawa Nabywców wynikające z przepisów dotyczących rękojmi, gwarancji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jednakże wykonanie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży po skorzystaniu z możliwości zwrotu Produktu w ramach Promocji będzie miało ten skutek, że - w razie skutecznego odstąpienia od umowy - umowa sprzedaży Produktu uważana będzie za niezawartą, a wzajemne świadczenia Organizatora i Nabywcy, w tym świadczenia spełnione w ramach Promocji, podlegać będą zwrotowi.
 4. REKLAMACJE
  1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji można zgłaszać w trakcie jej trwania, nie później niż 30 dni po dniu jej zakończenia, wskazanym w punkcie 2.2 Regulaminu. Reklamacje można przesyłać:
   1. listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI sp. z o.o. ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik
   2. drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@dreame-polska.pl. listy polecone, przesyłki kurierskie lub wiadomości mailowe, wspomniane powyżej należy oznaczać opisem "Reklamacja Testuj produkty Dreame do 30 dni!"
  2. Termin wniesienia reklamacji jest zachowany, jeśli zostanie ona wysłana przed jego upływem. W przypadku listów poleconych decyduje data stempla pocztowego, dla przesyłek kurierskich liczy się data nadania, a w przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną - data wysłania e-maila na adres Organizatora wskazany w pkt 4.1.2 powyżej.
  3. Przekroczenie terminu na zgłoszenie reklamacji nie pozbawia Nabywcy możliwości dochodzenia roszczeń wobec Organizatora, w tym również na drodze sądowej.
  4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizatora informuje Nabywcę w taki sam sposób w jaki reklamacja została złożona - listownie, na adres wskazany w reklamacji lub kurierem, w przypadku reklamacji złożonych drogą elektroniczną odpowiedź zostanie wystosowana na maila.
  5. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Nabywca ma prawo dochodzić nieuwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. Prawo to przysługuje Nabywcy również wtedy, gdy nie skorzystał z procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie.
  6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Nabywca jest także uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Nabywców przetwarzanych w ramach Promocji jest INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI sp. z o.o. ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.
  2. Dane osobowe Nabywców będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
  3. Kontakt z Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: dane.osobowe@innpro.pl
  4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się się na https://dreame-polska.pl/polityka-prywatnosci/
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.07.2024 r.
  2. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora https://sklep.dreame-polska.pl/Regulamin-programu-promocyjnego-Dreame-cterms-pol-244.html. Regulamin można pobrać w formacie PDF klikając w przycisk [pobierz]. Zalecamy pobranie lub wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu zachowanie jej do celów archiwalnych i wykorzystania w przyszłości. Na żądanie Nabywcy Regulamin będzie mu dostarczony na twardym nośniku. W razie chęci otrzymania kopii niniejszego Regulaminu (lub jego wersji archiwalnej), prosimy o wysłanie wiadomość e-mail na adres Organizatora wskazany w pkt 4.1.2 powyżej.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu Sklepu https://sklep.dreame-polska.pl/pol-terms.html oraz odpowiednie przepisy prawa.
  4. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Nabywcy, przysługujących mu na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.
pixel